• facebook
Poziv za upis djece u prvi razred šk.2019/2020.g.

Poziv za upis djece u prvi razred šk.2019/2020.g.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac

Tel.fax.033/430-993

E-mail:os.semizovac@bih.net.ba

Djl.br.03-3009-1/19

Datum:08.3.2019.g.

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.23/17 i 33/17 ), člana 38., 39. i 40. Pravila JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac, direktor škole donosi:

O B A V J E Š T E NJ E

o upisu djece u prvi razred šk.2019/2020.g.

Upis djece u prvi razred školske 2019/2020.g., vršit će se

-u aprilskom upisnom roku ( od 01.4.2019.g. do 30.4.2020.g. )

-i u augustu u izuzetno opravdanim slučajevima.

Upis djece u prvi razred vrši sekretar škole , a ocjenu sposobnosti Komisija za upis djece u prvi razred osnovne škole ( u čijem sastavu su pedagog/psiholog škole i nastavnik/ca razredne nastave), uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove.

NAPOMENA: Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 01.marta tekuće godine napunilo pet i po godina života.

Prilikom upisa potrebna je slijedeća dokumentacija:

1. Izovod iz matične knjige rođenih ( ovjerena kopija );

2. Ljekarsko uvjerenje o psiho/fizičkoj sposobnosti djeteta;

3. Potvrda o pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja.

Direktor škole

——————————–

mr. Šemso Pačariz