• facebook
Odluka o stavljanju van snage kalendara o pisanim provjerama znanja od 12.03.-26.03.

Odluka o stavljanju van snage kalendara o pisanim provjerama znanja od 12.03.-26.03.

 JU OŠ“Porodice ef.Ramić“

Nova cesta 62,Semizovac

Kanton Sarajevo

Dj.br.03-3690/20

Datum:19.3.20120.g.

Na osnovu 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ , br.23/17 , 33/17 i 30/19 ) , člana 91. Pravila JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac br.06-4073-1/09 , člana 34.  Pravilnika o radu JU OŠ“Porodice ef.Ramić“ Semizovac , br.01-3557-1/08 i Preporuke za izvođenje online nastave Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11/06-34-157-11/20 od 19.3.2020.g. tačka 13.i Uputstva o realizaciji prakse „online nastave“ osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo,  direktor škole donosi:

                                                               O D LUK U

              o stavljanju van snage kalendara pisanih provjera znanja

                     planiranih za period od 12. do 26. marta 2020.godine

                                                       I

Stavlja se van snage kalendar pisanih provjera znanja planiranih za period od 12.marta do 26.marta 2020.godine, školske 2019/2020.

                                          II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                         O b r a z lo ž e nj e:

Dana, 19.3.2020.godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i malde Kantona Sarajevo je dostavilo svim osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, Preporuku broj:11/06-34-157-11/20, prema kojoj se u tački 13. preporučuje direktorima navedenih javnih ustanova da donesu odluku kako je rečeno u tački 1.

S tim u vezi ima se postupiti kako je rečeno u tački 1. ove Odluke.

Dostavljeno:

  1. Imenovanom;;
  2. Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  1. Arhivi.

                                                                                                     Direktor škole   

                                                                                                mr. Šemso Pačariz