• facebook
Javni poziv za upis djece u prvi razred šk. 2022-2023 god.

Javni poziv za upis djece u prvi razred šk. 2022-2023 god.

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br: 23/17, 33/17 ; 30/19 ; 34/20 i 33/21 “), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.3.2020. godine, direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Porodice ef.Ramić”Semizovac, objavljuje:

 

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u  FEBRUARU, u terminu od  01.02. do 28.02.2022. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u  februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Porodice ef.Ramić“ Semizovac obuhvata sljedeće ulice:

Krivoglavci I, KrivoglavciII, Krivoglavci III, Svrake I, Svrake II, Svrake III, Svrake IV, Miholjići, Ravne, Lug, Podgaj, Nova cesta, Stara cesta, Nova željeznička stanica, Stara željeznička stanica, Donja Vogošća, Hilme Krke, Ljubina, Divljača, Nebočaj, Vranjak, Poturovići, Gora, Garež, Krč, Sedraž, Kamenica.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

 

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2022/2023. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: os.semizovac@bih.net.ba  ili putem pošte na adresu: Nova cesta 62, 71321 Semizovac, Kanton  Sarajevo.                            

 

 

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.
 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/430-993 ili e-mail: os.semizovac@bih.net.ba                                               

D I R E K T O R

_____________________

Mr.Šemso Pačariz

PRIJAVA ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED 2022-2023

ODLUKA – Komisija za upis djece u prvi razred 2022-2023