• facebook
P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br: 23/17, 33/17 ; 30/19 ; 34/20 i 33/21 “),  direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Porodice ef.Ramić”Semizovac, objavljuje:

 

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u  FEBRUARU, u terminu od  01.02. do 28.02.2023. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u  februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Porodice ef.Ramić“ Semizovac obuhvata sljedeće ulice:

Krivoglavci I, KrivoglavciII, Krivoglavci III, Svrake I, Svrake II, Svrake III, Svrake IV, Miholjići, Ravne, Lug, Podgaj, Nova cesta, Stara cesta, Nova željeznička stanica, Stara željeznička stanica, Donja Vogošća, Hilme Krke, Ljubina, Divljača, Nebočaj, Vranjak, Poturovići, Gora, Garež, Krč, Sedraž, Kamenica.

 

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

 

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2023/2024. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2023/2024. godine” te popunjeni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostavi kod sekretara škole.                            

 

 

 

 

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

 

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.
 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/430-993 ili e-mail: os.semizovac@bih.net.ba                                               

 

 

 

 

 

 

D I R E K T O R

_____________________

Mr.Šemso Pačariz

 

 

 

 

P R I J A V A

ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Ime i prezime djeteta  

 

Datum i mjesto rođenja

 

JMB

 
 
Adresa stanovanja (ulica i broj, općina)  

 

 

 

Podaci o roditeljima

Ime, djevojačko prezime i prezime majke

 

Ime i prezime oca

 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime staratelja djeteta*

 

 

 

 

Kontakt roditelja/staratelja (broj mobitela, e-mail adresa)

 

 

 

*samo za djecu koja imaju startelje

 

 

Sarajevo,        2023. godine                                                                            Roditelj/Staratelj

___________________